اقرارنامه و تعهدنامه س گاین یادداشت بطور مشروط حذف گردید.

توضیح بیشتر اینجا.