که گفت بر رخ خوبان نظر خطا باشد؟
خطا بود که نبینند روی زیبا را!