پیغامی چندحسب حالی ننوشتیم و شد ایامی چند...

   مدتی است به بیماری شدید و مشغلهٔ مدید گرفتار آمده‌ام و فرصت و فراغت برای پرداختن به سایت و جلسات آنلاین شرح مثنوی و رادیو‌ها را از دست داده‌ام. از دوستانی که با پیام و ایمیل و تلفن جویای احوالم بوده‌اند، ممنونم.

   اگر عمری باقی بود و سلامتی، و دل‌ودماغی، به پای اینترنت برخواهم گشت. اگر هم نه، که هیچ.

هجرت
   شاعر می‌فرماید: خوش بود گر محک تجربه آید به میان... الی آخره.

   در راستای تکمیل هجرت از وطن، بنا دارم بقول همان شاعر "خود را به ملکی دیگر اندازیم". لذا احتمالاً تا چند روز آینده این سایت و سیوت دیگر نیز ("سیوت"! جمع "سایت" است) مدتی از دسترسی خارج می‌شوند و انشالله دوباره باز خواهند شد.
 

ارمنی مسلمانی!
واعظـی پرسیـد از فرزنـد خویــش            هیچ می‌دانی مسلمانی به چیست؟
صدق و بی‌آزاری و خدمت به خلق           هـم عبـادت هـم کلیـد زندگـی‌سـت
گفـت: ز ایـن معیـار انـدر شهـر ما            یک مسلمان هست آن هم ارمنی‌ست!