سیستم استرالیا!در ایران تشتک‌های بطری‌های نوشابه فقط یک نوع هستند و همه به یک صورت باز می‌شوند، با درنوشابه‌بازکن.

اما اینجا انواع در‌های بطری هست و روش‌های گوناگون برای باز کردن دارند(الله اکبر از این پیشرفت!)

مدتی پیش از روی کنجکاوی مشغول کلنجار با تشتک بطری‌یی بودم که بازش کنم، و بالاخره موفق شدم. کسی بجد گفت: "آفرین! معلومه داری با سیستم استرالیا آشنا میشی"!

غایب   چند روز پیش در معیت دوستان به ساحل زیبایی رفته بودیم. در راه برگشت، طبیعت و دار و درخت، رودخانه‌های آرام و هوای نیمه ابری همراه با نمی باران، حس‌شدنی و مجذوب‌کننده بودند.

   هنگام رانندگی، جوانی که در کنارم نشسته بود دائماً از مدل و قیمت ماشین‌هایی که از کنارمان عبور می‌کردند صحبت می‌کرد.