از پی‌ رنگی‌   کسی‌ که به تو می‌‌گوید: «من تو را دوست دارم و به خاطر تو حاضرم با همه درگیر شوم و بجنگم.»، و واقعا هم «به خاطر تو» با همه می‌جنگد و درگیر می‌شود، هنگامش که برسد با تو هم‌‌ همان رفتاری را می‌کند که با همه می‌‌کند! هوش دار!

   او تو را دوست ندارد. اصلا عشق ندارد، نه به تو و نه به هیچکس. او تو را فقط برای خودش می‌‌خواهد. تا وقتی‌ مالک تو باشد و تو را برای خودش بداند، تو را «دوست دارد». و وقتی‌ خودش را مالک تو نبیند، تو هم یکی‌ هستی‌ برایش مثل دیگران، منفور! و هر بلایی ممکن است سرت در بیاورد.

   کسی‌ که نمی‌تواند همه را دوست داشته باشد، هیچکس را (از جمله تو را) نمی‌تواند دوست داشته باشد و محترم بدارد. این فرد سالم نیست.

   «عشق و دوست داشتن واقعی‌ وابسته به تملک نیست»، به این معناست.