تخصیص.: دانلود مستقیم فایل :.

هست حیوانی که نامش اشغر است
او به زخم چوب زفت و لمتر است

تا که چوبش می‌زنی به می‌شود
او ز زخم چوب فربه می‌شود

لذت تخصیص تو وقت خطاب
آن کند که نآید از صد خم شراب

اکتبر ۲۰۱۱
لاکیمبا، سیدنی