فردامرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ
چرا که وعده تو کردی و او بجا آورد