نگاهمباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر
بدین ترانه غم از دل بدر توانی کرد