سهربه غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح
تا دل مرده مگر زنده کنی