مندیرزلف تو شب قدر و رخ تو همه نوروز
ما واسطه روز و شبش چون سحر آییم

   خوش سالی باشد که چنین عیدی زیبایی از دوست عزیزم، پروین، دیباچهٔ آن باشد: