عادت، ذهن و زندگی   شناخت عادت‌هایی که ذهن به آنها خو کرده و توجه به آنها در طول(و عرض!) زندگی، انسان را از یکنواختی و کهنه‌گی بطور ناخودآگاه خارج می‌کند. چنین نگاه، مشاهده و توجهی می‌تواند انسان را در کیفیتی ورای ذهن قرار دهد.

حرف اصلی این ویدیو همین است.