لیلیکی گفتا به مجنون با صد الفت
که ای دلدادهٔ بزم محبت

تو را در شب چرا شور و فغان است؟
که شب آسایش پیر و جوان است

کشید از سینه آهی سرد مجنون
جوابش گفت آن شیدای دلخون

مرا با تیره شب گر هست میلی
که دارد نسبتی با نام لیلی!

از آن دارم اگر الفت به شبها
که در شب لیلی‌ام آمد به دنیا


برای کسانی که مثل من از بیخ عرب نیستند عرض می‌شود که "لیل" در لسان عرب به معنی "شب" است.