مزخرفبرای زیستن دو قلب لازم است،

   قلبی که دوست بدارد،

   قلبی که دوستش بدارند ...

                                        احمد شاملوکلمه‌ها و ترکیب‌های تازه: (برگرفته از لغتنامه‌های دهخدا و معین)

   یاوه: سخن سردرگم و هذیان

   جفنگ: کلام بی‌اساس و گفتهٔ باطل

   خزعبل: سخن بیهوده و مضحک

   ژاژ: کنایه از سخن بیهوده

   حرف مفت: حرف بی‌ارزش

   مهمل: لفظی است که معنی ندارد چون دوب

   لاطائل: بیهوده، بیفائده

   پرت و پلا: بیهوده، چرند و پرند

   چرند: حرف پوچ و بی‌معنی، و گاهی با لفظ «پرند» به همین معنی استعمال می‌شود.

   مزخرف: آراسته‌شده با چیزهای فریبنده، دروغی که مانند راست آراسته کرده باشند.