حاصل عمررفت حاجی به طواف حرم و باز آمد
ما به قربان تو رفتیم و همان جا ماندیم


لقوم یعقلون!